سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کارآفرینی
منوی اصلی

عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنر جویان هنرستان ها


مقاله                          پژوهشگر:محمد داودپور

موضوع:بررسي وضعيت و عوامل موثر بر انگيزش تحصيلي هنرجويان كاردانش استان مركزي و راه كارهاي افزايش آن

بیان مسئله تحقیق:در این تحقیق میخواهیم بررسی کنیم که وضع موجود انگیزش تحصیلی هنر جویان کاردانش در استان مرکزی به چه میزان است؟و چه عواملی هنر جویان کاردانش را جهت یادگیری و شرکت در فعالیت های آموزشی بر می انگیزاند؟و راه های تقویت انگیزش هنرجویان در فرایند یاد گیری کدامند؟

هدف پژوهش :هدف اصلي پژوهش بررسي و شناخت وضع موجود ميزان انگيزش تحصيلي و شناسايي عوامل موثر بر افزايش انگيزش تحصيلي هنر جويان كاردانش استان مركزي و راهكارهاي تقويت ان مي باشد

سوالات پژوهش:1-وضع موجود انگیزش تحصیلی هنرجویان هنرستان های کاردانش استان مرکزی در سال تحصیلی 88-89 به چه میزان است؟2- عوامل آموزشگاهی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند؟3- عوامل خانوادگی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند؟4- عوامل فردی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند ؟5-راهکارهای آموزشگاهی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند؟6-راهکارهای خانوادگی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند؟7-راهکارهای فردی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در هنرستان های کاردانش استان مرکزی کدامند؟

جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 8728  نفر از هنرجویان دختر و پسر هنرستانهای کاردانش و 1200 نفر از هنر آموزان و مدیران هنرستانهای کاردانش و سرگروههای آموزشی فنی و کاردانش و کارشناسان فنی و کاردانش ادارات آموزش و پرورش استان مرکزی می باشند.

حجم نمونه آماری:برای انتخاب نمونه آماری از قشر هنرجویان دختر و پسر سالهای دوم و سوم هنرستانهای کاردانش در رشته های مختلف تحصیلی و هنر آموزان زن و مرد و سرگروههای آموزشی رشته های مختلف کاردانش با استفاده از شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه اي استفاده شدو با استفاده از فرمول واريانس تعداد 450 نفر از هنرجويان و تعداد 340 نفر از صاحب نظران انتخاب شدند.

روش وچگونگی تجزیه و تحلیل داده ها :

در این پژوهش جهت پردازش داده ها از جداول توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخهای افراد نمونه و نمودارهای ستونی و دایره ای استفاده شده وهمچنین بدلیل اینکه داده هاکیفی   هستندآزمون مورد استفاده در این پژوهش آزمون K2     مجذور  کا می باشد .

روش پژوهش:در اين پژوهش از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است.

بخشي از يافته‏هاي پژوهش:يافته هاي پژوهش شامل عوامل خانوادگي آموزشگاهي و فردي موثر بر انگيزش تحصيلي هنرجويان به شرح ذيل مي باشد:

 

 

 
  Horizontal Scroll: عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی (هنرجویان)

 

 

 


خانوادگی

مهار محیط با راهبردهای انگیزش

وجود امنیت عاطفی – روانی در خانواده

نگرش والدین تحصیلی فرزندان

پاداش های مالی والدین به هنرجویان

توجه به عوامل استقلال وکنترل در خانواده

وجود نظم وانضباط و مدیریت صحیح در خانواده

عدم وجود مشکلات در خانواده

وجود گرایش عقلانی-فرهنگی در خانواده

پایگاه اجتماعی خانواده

پشتیبانی لازم والدین از هنرجو به منظور ایجاد انگیزش تحصیلی

تعامل صمیمانه والدین با هنرجو

ترغیب و تشویق هنرجو توسط والدین جهت انگیزه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

فردی

نگرش فرد به امتحان

امید به آینده

اعتماد به نفس

همیاری اجتماعی فرد

قدرت طلبی فرد

افزایش سطح برانگیختگی فرد

تلاش فردی و پشتکار

اتکا به نفس فرد

شهرت طلبی فردیا میل به ابراز وجود

برنامه ریزی در انجام امور تحصیلی فرد

انتخاب دوست مناسب توسط فرد

وابستگی اجتماعی فرد

رقابت جویی فرد

هدف مداری

بهره هوشی

بهداشت روانیگرایش به پیشرفت

وضعیت سلامتی

خود نظم دهی

عزت نفس فرد

 

 

آموزشگاهی

روابط عاطفی مدیر و هنر جویان و هنرآموزان

فضای فیزیکی مناسب کلاس و مدرسه

برنامه ریزی کلاس های جبرانی و تقویتی

نحوه ی مدیریت هنرستان

برنامه ریزی های مشاوره ای و تحصیلی

میزان ارتباط اولیاء،هنرجویان با هنر آموزان

توزیع به موقع کتاب های درسی هنرجویان

تنظیم دفتر برنامه ریزی کوتاه مدت آموزشی

استفاده از هنر آموزان با تجربه در هنرستان

میزان توجه به تفاوت های فردی

شیوه ارزشیابی هنر آموزان

ارزشیابی مناسب تحصیلی و کنترل و نظارت

تراکم دانش آموزان در کلاس های درسی

کیفیت و کمیت امکانات آموزشی و کمک آموزشی

تشویق هنر جویان تلاشگر

برقراری سیستم مناسب تشویق و ترغیب هنرجویان

استفاده مناسب از آیین نامه  انضباطی

سازمان دهی مناسب محتوای درسی

روش تدریس هنر آموزان

توجه به علایق هنرجویان در مدرسه و کلاس درسی

برقراری سیستم نظارت و کنترل مناسب در داخل هنرستان ها

انتصاب مدیران شایستهو کاردان با توجه به رعایت قوانین انتصاب

 

 

 

 

 

 

5پيشنهادات کاربردی

1 –با عنايت به نتايج تحقيقات استفاده از شيوه های کارگروهی ، بارش مغزی و تدريس فعاليت محـور و پژوهـش محور در کلاس درس موجبات افزايش وتعميق يادگيری و برانگيختن هنر جويان به تحصيل را فراهم می سازد لذا پيشنهاد می شود به منظور استفاده از شيوه های مذکور در کلاس درس ، کتاب کار هر ماده درسی توسط گروه های آموزشی و انجمنهای علمی هر رشته درسی به منظور ايجاد تفکر واگرا وتقويت روحيه پرسشگری و پژوهش محوری درهنرجويان تدوين گرددودرکلاس مورد استفاده قرارگيرد .

2-با عنايت به نتايچ تحقيق و به منظور سامان دهی مناسب محتوای کتب درسی از طريق متناسب ساختن نيازها و علايق هنرجويان با محتوای کتب درسی و ايجاد هماهنگی بـين نيازها های هنرجويان با اهـداف کتب درسـی و نيازهای بازارکار استان پيشنهادمی شود: به منظور ايجاد هماهنگی بين رشته های مهارتی ونياز بازارکار استان اولا :دفتری تحت عنوان دفتر کارآفرينی در اداره کل آموزش وپرورش استان ايجاد واز طريق مسئول اين دفتر نياز نيروی کار استان در هر رشته تحصيلی شـناسايی ودر اختيار مديران هنرسـتانهای کار دانش قرار گـیرد.تا مديران هنرستانها بر اساس آمار کارشناسی شده ونيازهای کاری هر منطقه از استـان اقدام به ايجاد رشـته های مختلف مهارتی وثبت نام هنر جويان نمايند .

ثانيا :به منظور متناسب ساختن نيازها وعلايق هنـرجويان با محتوای کتب درسی گروههای آموزشی و انجمـنهای علمی هر رشته درسی اقدام به نقد وبررسی کتب درسی و شناسايی نقاط قوت وضعف وابهامهای موجود در کـتب درسی از طريق ارسال پرسشنامه مناسب نمايندوپس از توضيح وجمع آوری پرسشنامه اقدام به تدوين پيشنهـادات سازنده به دفتر تاليف جهت رفع نقايص موجود درکتابهای تخصصی هنر جويان نمایند .

3-با عنايت به نتايج به دست آمده از تحقيق ايجاد فضای مناسب عاطفی با هنرجويان در کلاس ومدرسه با استفاده از فنون صحيح ارتباط عاطفی مناسب رفتار سازمانی مانندهمدلی واحترام وتوجه به علايق ونيازهای آنان موجبات افزايش انگيزش هنر جويان به تحصیل و فعاليت ياددهی –يادگيری را فراهم می سازد لذا پيشنهادمی شود مديران  وهنرآموزان هنرستانهای کارودانش باايجادفضايی پرنشاط از طريق شناخت علائق واستعدادهای بالقوه هنرجوطان به وسيله پرسشنامه های استاندارد شده موجبات افزايش انگيزش هنرجويان به تحصيل را فراهم نمايند.

4- با عنايت به نتايج به دست آمده از پـژوهش حاضر داشـتن طرح درس روزانه وسالانه در جلسات آموزشـی مدرسه موجب ميشود که هنرآموز فعاليتهای ضروری آموزشـی را به ترتيب و يـکی بعد از ديگری در مـراحل و زمانهای مشخص به شيوه ای منطقی پيش ببرد و از اتلاف وقت هنرجويان و هنرآموزان جلوگيری کرده و بر زمـان مديريت نمايد و نتيجه استفاده از آن ، بهبود کيفيت آموزش و

 

 

 

افزايش انگيزش يادگيری هنرجويان در کلاس است لذا پيشنهاد میشود سرگروه های محترم آموزشی کاردانش استان با ايجاد مسابقات طرح درس نويسی با رويـکرد روشهای فعال تدريس ويژه هنرآموزان هردرس تخصصی نسبت به تدوين طـرح درس سالـيانه وروزانه اقـدام و استفاده از آن از طريق صدور بخشنامه در کلاسهای درس هنرستانهای کاردانش اجباری شود.

5-نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد انتصاب مشاوران کارآمدومتخصص درهنرستانهای کاردانش استان از ضروريات افزایش انگيزش تحصيلی هنرجويان کارودانش بوده زيرا وجود مشـاوران کـارآمدباعث میشود رفتارهای مناسب هنرجويان از طريق يک برنامه تقويت مثبت پروش يافته ورفتار نامناسب آنـان از طـريق يک فرآيندی نظام دار و سيستماتيک کاهش رفتار منفی حذف گردد جای خالی چنين پست حساسی در وضع موجود هنرستانهای کـاردانش به چشم می خورد که يکی از عوامل کاهش انگيزش تحصيلی هنرجويان می باشد لذا پيشنهاد میشود معاونت محترم برنامه ريزی نسبت به انتصاب مشاوران کارآمد در هنرستانهای کاردانش اقدام مقتضی معمول فرمایند .

6- براساس نتايج به دست آمده از تحقيق وبا توجه به اينـکه قدم اول در به کارگيری فنون انگيزشی در کـلاس درس به منظور برانگيخته نمودن هنرجويان کاردانش در فعاليت ياددهی –يادگيری توسط هنـرآموزان ، دانش، آگاهی علمی وبصيرت آنان در اين زمينه می باشد لذا پيشنهاد ميشود آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت لازم به هنرآموزان هنرستانهای کاردانش استان درخصوص فنون مختلف ايجاد انگيزش در کلاس داده شود تا با به کـار بردن اقتضايی آن فنون ميزان يادگيری هنرجويان را افزايش داده و سطح برانگيختگی آنـان را تقويت نمايـند.

7-براساس نتايج بدست آمده از تحقيق وبا عنايت به اينکه علائق و نيازهای هنرجويان کاردانش در طيف گسترده ای درچارچوب برنامه های آموزشی بايد به کمک مديران متخصص و آموزش ديده برطرف گردد لذا پيشنهاد می شود :

اولا بخشنامه های وزارتی در خصوص انتصاب مديران هنرستانهای کار دانش رعايت شود ثانيـا آموزشهای لازم در خصوص شيو ه های به کار گيری فنون انگيزشی به طور خاص برای مديران هنرستانهای کاردانش استان اجرا گرددتا شناخت آنها از مفهوم انگيزش ،شيوه های به کارگيری فنون انگيزشی ورفتار سازمانی افزايش يافته تا اين مهم موجب فراهم شدن فضای فيزيکی وجو فرهنگی مناسبی گردد. تاهنرجويان با علاقه وانگيزه کافی تحصيل نموده وزمینه های مساعد در ايجاد وتقویت انگيزش تحصيلی آنان فراهم گردد.

8-با عنايت به نتايج اين تحقيق وبا توجه به اينکه ايجاد سطـح بهينه برانگيختگی نقش مهمی در تقويت انگـيزش تحصيلی هنرجويان داردلذا پيشنهادمی شودهنرآموزان محترم هنرستانهای کاردانش در شروع تدريس ود رحين تدريس درکلاس درس باتهييج ،توجه وگوش بزنگ داشتن هنرجويان وبا استفاده ازشيوه های مناسب بازگوکردن نقش وارتباط موضوع درس با واقعيات زندگی آنان وتعيين اهداف روشـن درس وتعيين انتظارات از هنرجـویان واستفاده ازتکنیکهای تدریس فعالیت محور و...انگیزش هنـرجويان را در سطح بهينه برانگيختگی نگه داشته ،تـا باعلاقه واشتياق درفعاليتهای يادگيری مشارکت نمايند.

 

 

9-مطابق بخشنامه درهنرستانها هنرجويانی که درس رياضی 2را نمره قبولی دريافت نکرده اند ودراين درس مردود شده اند می توانند درس رياضی 3 را انتخاب واحد نمايند واز آنجائیکه مطالب درس رياضی 2پيش نياز درس رياضی 3می باشد لذا هنرجويان در درک مطالب درس رياضی 3 با مشکلات زيادی مواجه هستند وايـن موضوع باعث افت بالای تحصيلی دردرس رياضی 3 مـی گردد وشکستهای پی در پی هنرجويان در اين درس موجبات کاهش انگيزش آنان به تحصيل را فراهم می سازد لذا به منظور افـزايش انگيزش تحصيلی هنرجويان پيشنهادمی شود نسبت به اصلاح اين بخشنامه اقدام مقتضی مبذول گردد.

10-به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی وخلق ايده های مناسب کسب وکار در استان وحل مشکل بیکاری جوانان پیشنهادمی شود مسئولین محترم آموزش فنی حرفه ای  وکارودانش استان از دانش آموزان با استعداد وعـلاقه مند جهت رشته های مختلف کار ودانش ثبت نام نمایند زیرا این رویکرد جنبه های عملی وعلمی را با هم تلفيق کرده وعلم وعمل در کنار هم ،موجـبات ظهور ايد ه های نو آورانه وخـلاقانه ودرنهايت توليد محصول وخدمـت جديد درجامعه می گردد که اين فرآیند با تکيه برد ومحور آموزش هنرجوی کارآفرين وايجاد وبروز وظهور کارآفرينی درجامعه حلال بسياری از مشکلات از جمله بيکاری جوانان وزنده کردن اميد به آينده در آنان و افزايش انگيزش هنرجويان به تحصيل علم می گردد.

11-وجود واستفاده از برخی تجهيزات کارگاهی با تکنولوژی کهنه که بعضا تکنولوژی آن مربوط به حدود سـی سال قبل می باشد بعنوان مثال در خصوص تراش ،جوش ودستگاههای عيب ياب موتور اتومبيل وبدليل عدم نياز بازار کا ر به اين نوع تکنولوژی کهنه و بروز بودن تکنولوژيهای موجود در بازار کار و عدم کاربرد اين تکنولوژی در بازارکار باعث کاهش انگيزش يادگيری در هنرجويان می گردد ولذا پيشنهادمی شود مسئولين محترم آموزش فنی حرفه ای وکاردانش استان نسبت به برنامه ريزی مناسب به منظور بروز کردن تجهيزات کهنه اقدام نمايند.

12- با توجه به نتايج اين تحقیق يکی از همکارهاطی که در جهت بهبود ارتباط با هنرجويان و افزايش انگيزش آنان به تحصيل به خانواده های محترم هنرجويان پيشنهاد میشود تغيير چارچوب روابط در اين دوره ی سنی هنرجويان است ، رابطه  خانواده و فرزندان 7 تا 14 ساله رابطه ايست عمودی يعنی مشتمل بر ارتباطهای دستوری وتحـکمی است که از بالا به پايين اعمال می شود ليکن اين چارچوب برای هنرجويان بايد به رابطه ای افقـی تغيير یابـد به عبارت ديگر نوع ارتباط والدين محترم با هنرجويان بايد به جای دستوری وتحکمی ، ارتباطی براسـاس همدلـی ، تفاهم ودرک وضعيت هنرجو يا به عبارتی تعاملی باشد.

13-نتايج اين تحقيق نشان ميدهد هرچه سبـک مديريت و رهـبری والدين متمايل به دموکراسی باشد در نتـيجه انگيزش فرزندان به تحصيل افزايش ميابد لذا پيشنهاد ميشود والدين محترم در منزل از سبک رهبری دمـوکراسی استفاده نمايند و هنرجويان را برای رفتار مطلوب مورد تشويق و پاداش قرار دهند و در مواجهه با آنـان به صورت تعاملی عمل نمايند زيرا انجام اين امور در منزل موجب آرامش روحی و روانی فرزندان آنان شده ومی تواند به عنوان عاملی در جهت افزايش انگیزش هنرجويان کاردانش نسبت به تحصيل مطرح باشد .

 

 

 

14- نتايج اين پژوهش نشان ميدهد غنی شدن محيط فرهنگی خانواده در افزايش انگيزش تحصيلی فرزندان موثر است به عبارت دیگر با اتخاذ شيوه تربيتی مناسب  توسط والدين ، انگيزش فرزندان نسبت به تحصيل بالا میرود لذا پطشنهاد میشود والدين محترم در منزل به تفاوتهای فردی فرزندان توجه نمايند و از تبعيض بين فرزندان خودداری جويند و به آنان فرصت ابراز عقيده و مسئوليت بدهند ، حرمت اجتماعی و احترام آنان را نگه داشـته و آنـان را تحقير ننمايند ،و از تنبيهات نا بجا در خصوص فرزندان دوری جويند و آنان را به خاطر موفقيتهايی که در تحصيل کسب مينمايند تشويق نمايند .

15-نتايج اين پژوهش نشان ميدهد پيشرفت تحصيلی هنرجويان قبل از هرچيز مستلزم برخورداری آنان از يک فضای متعادل وهماهنگ در خانه و مدرسـه است محيط خانواده الگـوی رفتار ، احسـاس و تفکر صحيح را به هنرجويان می آموزد ودر آنان انگيزه ورغبت برای تحصيل را فراهم مـی سازد و مدرسه ضمن سـامان دادن وهدايت کردن صفات روانی و رفتارهای هنرجويان برای يک زندگی سازنده و اخلاق اجتماعی علم ومهارتـهای لازم را به آنان می آموزد لذا به منظور ارتباط بيشتر بين اولياء و مربيان و کسب شناخت بيشتر مربيان از صفات و علايق هنـرجويان پيشنهاد میشود مدیران محترم هنرستانـهای کاردانش نسبت به ارائه دفتر وضعيت تحصـطلی وانضباطی مانند دفتر پيوند به هنرجويان اقدام وموارد مندرج در دفتـر مذکور را به صورت هفتگی به والـدين هنرجويان جهت اطلاع از وضعيت تحصيلی فرزندانشان ابلاغ نمایند تا از اين طريق هم والدین در جريان پيشرفت تحصيلی فرزندان خود باشند ودر جهت هدايت تحصيلی آنان تلاش کنند و هم مربيان با علايق و استعـدادهای بالقوه هنرجويان بيشتر آشنا شوند .

16-پيشنهاد میشود والدين محترم هنرجويان در بررسی تکاليف وفعالطتهای مدرسه ای هنرجويان سعی نمایند ابتدا به نقاط قوت و مثبت آنان توجه نمايـند و بعد نقاط ضعف آنان را با تشويق وترغيب و راهنمايی درسـت به هنرجويان کمک نمایند و با مراجعه هفتگی به مدرسه و مشاهده دفتر وضعيت تحصيلی و انضباطی آنان در جريان فعاليت يادگیری هنرجويان قرار گرفته و آنها را در جهت هدايت تحصيليشان راهنمايی نمايند .

17-از آنجايی که استفاده بيش از حد اينترنت و بازيـهای رايانه ای موجبات خستگی ذهنی و کاهش انـگيزش تحصيلی هنرجويان را فراهم ميسازد لذا پيشنهاد میشود اولياء محترم هنرجويان رايانه را در منزل در جايی قرار دهند که بتوانند بر استفاده فرزندشان بر آن نظارت داشته باشند و قوانينی را برای استفاده از رايانه در منزل وضع کنند تا فرزندان را به انجام دادن تکالیف درسی تشویق نمایند .

18-قهرو غضب والدين در منزل نه تنها نتيجه ای مثبت برای خانواده دربر نخواهد داشت بلکه به تداوم کـاهش انگيزش تحصيلی فرزندان و مقاومت آنان در يادگیری وانجام تکاليف درسی می انجامد لذا پيشنهاد مــی شود والدين محترم هنرجويان هرگونه مشاجره وناسازگاری را در منزل کنار بگذارند وباايجاد فضايی صميمی وبا نشاط موجبات پيشرفت و رشد استعدادهای فرزندان را فراهم نمايند و در منزل زمينه ای را فراهم سازند تا هنرجويان بتوانند در فرآيند تحصيلات خود در مدرسه همه ی استعدادها و توانمنديهای خود را پرورش داده و مهارتهای لازم را کسب نمايند .

 

 

 

19-دفتر برنامه ريزی برای هنرجويان بهترين ابزار برای مديريت زمـان است و با نوشتن آن هنرجويان وضعيت کمی و کيفی جايگاه خود را ميشناسند و شناخت جايگاه واقعی ضروری ترين عامل برای برداشتن گامهای اصلی در برنامه ريزی آموزشی وانگيزش پيشرفت تحصيلی آنهاست لذا پيشنهاد میشود اولياء محترم و مديران هنـرستانهای کاردانش مشوق تهيه و تکميل دفتـر برنامه ريزی توسط هنـرجويان باشند و آنرا جدی بگيرند و مرتب نوشته های آنان را بررسی نموده و کنترل کنند و مشاوران محترم هنرجويان را در هدف گـذاری دروس به روش تـدريجی راهنمايی کنند .

20-عدم توجه هنرجويان به مواد درسی در کلاس درس که توسط هنرآموزان تـدريس میشود و عدم تمـرکز حواس آنان هنگام مطالعه و انجام تکاليف درسی موجب کاهش انگيزش آنان به تحصيل ميگردد وقتی در اثـر اين بی توجهی در درس نمره کمتر از ده بگیرند در وجود خود احساس شکست نموده و نسبت به آن درس نگرش منفی پيدا می کنند لذا پيشنهاد می شود هنرآموزان محترم به هنرجويانی که بدين صورت در اثر اخذ نمره پاييـن نسبت به درس نگرش منفی پيـدا کرده اند ، کمک کنند تا با کسب موفقيت در امتحانات مستمر بعدی به تصويری مثبت از توانايی خود دست يابنـد زيرا يادگيـری همراه با موفقيت به ايجاد انگيزه منـجر می شود و ضروريـست توسط هنرآموزان محترم شرايطی در کلاس فراهم شود تا هنرجو موفقيت خودرا احساس کند زيرا هيچ چیز به انـدازه موفقيت به موفقيت کمک نمی کند .

21-پيشنهاد می شود هنرجويان هدفهايی را که در دفتر برنامه ريزی مشخص می کنند واقع بينانه ، قابل دسترس در عين حال رضايت آور انتخاب نمايند زيرا تجربه نشان داده است که هنرجويانی که در جهت اهداف مربـوط به بهبود وضعيت تحصيلی خود تلاش می کنند سطوح بالاتری از موفقيت را به دست آورده و همواره خود را در سطوح برانگيختگی حس می کنند.

22-مربيان ومديران هنرستانهای کاردانش از طريق آشنايی با سبک های مختلف يادگيری (همگـرا-واگـرا-انطباق يابنده و جذب کننده )می توانند برنامه ها و روش های آموزشی را با سبک های يادگيری هنرجويان منطبق نمایند.

23-پيشنهاد می شود انگيزش پيشـرفت تحصيلی کليه هنـرجويان هر هنرستان کاردانش اندازه گيـری شود تا هنرجويان بدون انگيزه شناسایی شوند وبا کمک اولياءجهت رفع مشکل پايين بردن انگيزش تحصيلی اشان اقدام شود.

 

 

 

 

 

محدوديتهای پژوهش :

هر تحقيقی در ارتباط با روش تحقيق ، افراد آزمودنی ، مسائل زمانی ، مکانی و مالی محدوديتهای خاص خود را دارد . محدوديتهای پژوهش حاضر  به قرار زير ميباشد :

1-نبودن تحقيقات کافی در خصوص هنرجويان کاردانش بويژه در وزارت آموزش و پرورش کشورمان که کـار مقايسه نتايج . تعبير و تفسيرها را با شکل مواجه کرده است .

2-برای پژوهش در زمينه اين موضوع منابع کتابخانه ای کم از مشکلات پژوهشگر در استان بود .

3-پراکندگی هنرستانهای نمونه آماری در شهرستانهای مختلف استان که کار جمع آوری اطلاعات را با زحمت فراوان مواجه کرده بود.